ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - THẠC SĨ

 
MSSV(*)
Họ đệm (*)
Tên (*)
Giới tính
Ngày sinh (*)
Nơi sinh(*)
Điện thoại đi động (*)
Tổng tín chỉ tích lũy ĐH(*)
Điểm trung bình tích lũy ĐH(*)
Email (*)
Thuộc chương trình (*)
Địa chỉ liên lạc (*)
Lưu ý: Đối với sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao và Việt - Pháp, các môn học trình độ Thạc sĩ không được dùng để xét miễn cho các môn học ở trình độ Đại học
Mọi thắc mắc và lỗi phát sinh trong quá trình đăng ký, sinh viên vui lòng liên hệ email:nhgo@hcmut.edu.vn